Yhdenvertaisuussuunnittelu

Yhdenvertaisuuslain siirtymäajan lähestyessä loppuaan jokaisella työpaikalla, jossa työskentelee vähintään 30 henkilöä, tulee laatia yhdenvertaisuussuunnitelma. Takarajana yhdenvertaisuussuunnitelmalle on ensi vuoden (2017) alku. Käytännössä yhdenvertaisuussuunnitelman tarkoituksena on vähentää, ehkäistä ja jopa poistaa työpaikkasyrjintää. Lain mukaan työnantajalla on yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuus, johon myös tämä yhdenvertaisuussuunnitelman laaatimisvelvollisuus kuuluu. Kysymyksessä on siis hyvin pitkälle työhyvinvoinnin ja työssä viihtymisen edistäminen työpaikoilla.

Käytännössä yhdenvertaisuussuunnitelma voi olla oma erillinen suunnitelmansa tai osa esimerkiksi tasa-arvosuunnitelmaa tai työsuojelun toimintaohjelmaa. Varsinaista määrämittaa- tai muotoa ei edellytetä, mutta tietysti olisi hyvä, että suunnitelmassa käsiteltäisiin mahdollisimman konkreettisia asioita. Ehkä tärkein ohjenuora tässäkin on se, että kysymyksessä ei ole viranomaiselle tehtävä asiakirja vaan työpaikat tekevät suunnitelman itselleen omista lähtökohdistaan. Se, mikä ei ole tarkoituksenmukaista, sitä ei tarvitse yhdenvertaisuussuunnitelmaan sisällyttää. Suunnitelmaa laatiessa on myös hyvä muistaa henkilötietolain rajoitukset, eli arkaluonteisia henkilötietoja ei yhdenvertaisuussuunnitelmassa saa ilmetä. Arkaluonteisia henkilötietoja ovat mm. etninen alkuperä, seksuaalinen suuntautuminen, uskonnollinen vakaumus ja terveystiedot.

Suunnitelman tekovaiheessa on huomioitava myös työntekijäedustuston, kuten työsuojeluvaltuutetun, luottamusmiehen tai muun työntekijätahon edustajan, näkökulma. Yhdenvertaisuuden toteutumista voidaan työpaikalla kartoittaa esimerkiksi henkilöstökyselyillä. Yhdenvertaisuuden toteutumista voidaan tarkastella mm. yrityksen viestinnässä, fyysisessä ympäristössä, henkilöstön käyttäytymisessä, työpaikan menettelytavoissa jne. . Jos yhdenvertaisuussuunnitelmaa ei noudateta, on suositeltavaa olla yhteydessä työsuojeluvaltuutettuun tai luottamusmieheen. Työsuojeluvaltuutetulla ja luottamusmiehellä on oikeudet saada tietää, millaisia asioita työpaikalla tehdään tai on tehty yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Viimeisenä toimenpiteenä voi olla yhteydessä myös työsuojeluviranomaiseen.

Millaisissa asioissa syrjintää voi ilmetä?

– työpaikkailmoittelu ja muu yritysviestintä

– rekrytointi, vaikuttaako nuori/korkea ikä rekrytointiin?

– työsuhde, ml. tehtävien jako, koulutukseen pääsy, palkkaus, työvelvoitteet, lomauttaminen.

– otetaanko kielitaito huomioon työsuhteen kaikissa vaiheissa?

– suhtaudutaanko eri uskontokuntia edustaviin henkilöihin tasavertaisesti?

– miten suhtaudutaan erilaisiin terveydentiloihin (esimerkiksi osatyökykyisiin)?

– kuinka työyhteisö suhtautuu eri seksuaalivähemmistöihin?

Kuinka aloittaa yhdenvertaisuussuunnittelun?

Taustaselvitys: Nykytilannearviointi – mikä on työpaikan tilanne nyt? Voidaan toteuttaa esimerkiksi henkilöstökyselyn avulla.

Suunnitelman laatiminen: Nykytilannekartoituksen avulla päätetään toimenpiteistä ja toimenpiteiden aikatauluttamisesta. Toimenpiteitä voidaan laittaa kiireellisyysjärjestykseen, mikäli hoidettavia asioita on paljon.

Avoimuus ja tiedottaminen: Henkilökunnalle viestiminen, kerrotaan missä mennään ja mistä suunnitelma on nähtävillä.

Seuranta: Suunnitelman toteutumisen seuranta säännöllisin väliajoin ja jatkotoimenpiteistä sopiminen.

Lisätietoa ja lähteet:

Yhdenvertaisuus.fi -opas

Finlex – Yhdenvertaisuuslaki

syrjinta.fi

Avi -tiedote

Kuva Morguefile

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s